קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TableFormatter

public class TableFormatter
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.TableFormatter


כיתת עוזר להצגת מטריצה ​​של אלמנטים מחרוזת כך שכל עמודה של אלמנטים תהיה בשורה

סיכום

בונים ציבוריים

TableFormatter ()

שיטות ציבוריות

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

הצג רכיבי מחרוזת נתונים כטבלה עם עמודות מיושרות.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

מגדיר את מספר התווים הרווחים בין כל עמודה.

בונים ציבוריים

TableFormatter

public TableFormatter ()

שיטות ציבוריות

טבלת תצוגה

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

הצג אלמנטים מחרוזת נתונים כטבלה עם עמודות מיושרות.

פרמטרים
table : מטריצה ​​של אלמנטים מחרוזת. שורות יכולות להיות באורך שונה

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) הפלט אליה

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

מגדיר את מספר התווים הרווחים בין כל עמודה.

פרמטרים
spacing int : מספר התווים הרווחים

החזרות
TableFormatter את TableFormatter