Trình trợ giúp kiểm tra

public class TestFilterHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestFilterHelper


Lớp trợ giúp để lọc các bài kiểm tra

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFilterHelper ()
TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation) TestFilterHelper ( includeFilters, excludeFilters, includeAnnotation, excludeAnnotation)

Phương pháp công khai

void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations) addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm chú thích ERROR(/Set) của loại trừ thử nghiệm để chạy

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần loại trừ các xét nghiệm.

void addAllIncludeAnnotation ( annotations) addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) của chú thích bao gồm của bài kiểm tra để chạy

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần đưa vào các bài kiểm tra

void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích loại trừ của bài kiểm tra để chạy

void addExcludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra

void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích bao gồm của bài kiểm tra để chạy

void addIncludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc để bao gồm các bài kiểm tra

void clearExcludeAnnotations ()
void clearExcludeFilters ()
void clearIncludeAnnotations ()
void clearIncludeFilters ()
getExcludeAnnotation ()
getExcludeFilters ()
getIncludeAnnotation ()
getIncludeFilters ()
boolean shouldRun (Description desc, extraJars) shouldRun (Description desc, extraJars)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

boolean shouldRun (String packageName, Class<?> classObj, Method method)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp kiểm tra

public TestFilterHelper ()

Trình trợ giúp kiểm tra

public TestFilterHelper ( includeFilters, 
         excludeFilters, 
         includeAnnotation, 
         excludeAnnotation)

Thông số
includeFilters

excludeFilters

includeAnnotation

excludeAnnotation

Phương pháp công khai

addAllExcludeAnnotation

public void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm chú thích ERROR(/Set) của loại trừ thử nghiệm để chạy

Thông số
notAnnotations

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần loại trừ các xét nghiệm.

Thông số
filters

addAllIncludeAnnotation

public void addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) của chú thích bao gồm của bài kiểm tra để chạy

Thông số
annotations

addAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần đưa vào các bài kiểm tra

Thông số
filters

thêmLoại trừChú thích

public void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích loại trừ của bài kiểm tra để chạy

Thông số
notAnnotation String

thêmLoại trừBộ lọc

public void addExcludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra

Thông số
filter String

thêmBao gồmChú thích

public void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích bao gồm của bài kiểm tra để chạy

Thông số
annotation String

thêmIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Thêm bộ lọc để bao gồm các bài kiểm tra

Thông số
filter String

rõ ràngLoại trừChú thích

public void clearExcludeAnnotations ()

rõ ràngLoại trừBộ lọc

public void clearExcludeFilters ()

rõ ràngBao gồmChú thích

public void clearIncludeAnnotations ()

rõ ràngBao gồmBộ lọc

public void clearIncludeFilters ()

getExcludeChú thích

public getExcludeAnnotation ()

Trả lại

getExcludeFilters

public getExcludeFilters ()

Trả lại

getIncludeChú thích

public getIncludeAnnotation ()

Trả lại

getIncludeFilters

public getIncludeFilters ()

Trả lại

nên chạy

public boolean shouldRun (Description desc, 
         extraJars)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

Thông số
desc Description : Description mô tả bài kiểm tra.

extraJars : danh sách ERROR(/File) trỏ đến các lọ bổ sung cần tải.

Trả lại
boolean đúng nếu phương thức kiểm tra nên chạy, nếu không thì sai

nên chạy

public boolean shouldRun (String packageName, 
        Class<?> classObj, 
        Method method)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

Thông số
packageName String : tên gói của phương thức

classObj Class : lớp của phương thức

method Method : phương pháp thử nghiệm

Trả lại
boolean đúng nếu phương thức kiểm tra nên chạy, nếu không thì sai

nênTestRun

public boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc không

Thông số
annotatedElement AnnotatedElement : phần tử cần lọc

Trả lại
boolean đúng nếu thử nghiệm nên chạy, sai nếu không