Kiểm TraKỷ LụcThông Dịch Viên

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Tiện ích để chuyển đổi bản proto TestRecord thành định dạng dễ thao tác hơn trong Tradefed.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestRecordInterpreter ()

Phương thức công khai

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

nhà thầu công cộng

Kiểm TraKỷ LụcThông Dịch Viên

public TestRecordInterpreter ()

Phương thức công khai

phiên dịchRecord

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

Thông số
record TestRecordProto.TestRecord : Một TestRecord đầy đủ.

trả lại
CollectingTestListener CollectingTestListener được điền đầy đủ kết quả.