TestRecordThông dịch viên

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Tiện ích để chuyển đổi proto TestRecord thành định dạng dễ thao tác hơn trong Tradefed.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRecordInterpreter ()

Phương pháp công cộng

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRecordThông dịch viên

public TestRecordInterpreter ()

Phương pháp công cộng

phiên dịchRecord

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

Thông số
record TestRecordProto.TestRecord : Một TestRecord đầy đủ.

Trả lại
CollectingTestListener Một CollectingTestListener được điền sẵn có kết quả.