TestRunnerUtil

public class TestRunnerUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRunnerUtil


Một lớp tiện ích để giúp những người chạy thử nghiệm khác nhau.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestRunnerUtil ()

Phương thức công khai

static String getLdLibraryPath (File testFile)

Trả lại LD_LIBRARY_PATH cho các bài kiểm tra bên máy chủ yêu cầu thư viện gốc.

nhà thầu công cộng

TestRunnerUtil

public TestRunnerUtil ()

Phương thức công khai

getLdLibraryPath

public static String getLdLibraryPath (File testFile)

Trả lại LD_LIBRARY_PATH cho các bài kiểm tra bên máy chủ yêu cầu thư viện gốc.

Thông số
testFile File : ERROR(/File) của mô-đun thử nghiệm

trả lại
String một chuỗi chỉ định đường dẫn thư viện được phân tách bằng dấu hai chấm.