TestRunnerUtil

public class TestRunnerUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRunnerUtil


Một lớp tiện ích để hỗ trợ nhiều người chạy thử nghiệm khác nhau.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunnerUtil ()

Phương pháp công khai

static String getLdLibraryPath (File testFile)

Trả về LD_LIBRARY_PATH cho các bài kiểm tra phía máy chủ yêu cầu thư viện gốc.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunnerUtil

public TestRunnerUtil ()

Phương pháp công khai

getLdLibraryPath

public static String getLdLibraryPath (File testFile)

Trả về LD_LIBRARY_PATH cho các bài kiểm tra phía máy chủ yêu cầu thư viện gốc.

Thông số
testFile File : ERROR(/File) của mô-đun kiểm tra

Trả lại
String một chuỗi chỉ định đường dẫn thư viện được phân tách bằng dấu hai chấm.