Thời gian sử dụng

public class TimeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TimeUtil


Chứa các phương pháp tiện ích liên quan đến thời gian.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Trả về phiên bản đẹp hơn của thời gian đã trôi qua đã cho tính bằng mili giây.

static String formatTimeStamp (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên đã cho.

static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên đã cho theo giờ GMT thay vì múi giờ địa phương.

Phương pháp công khai

định dạngThời gian đã trôi qua

public static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Trả về phiên bản đẹp hơn của thời gian đã trôi qua đã cho tính bằng mili giây.

Thông số
elapsedTimeMs long

Trả lại
String

định dạngDấu thời gian

public static String formatTimeStamp (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên đã cho.

Thông số
epochTime long : thời gian kỷ nguyên tính bằng mili giây

Trả lại
String một chuỗi người dùng có thể đọc được

định dạngDấu thời gianGMT

public static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên đã cho theo giờ GMT thay vì múi giờ địa phương.

Thông số
epochTime long : thời gian kỷ nguyên tính bằng mili giây

Trả lại
String một chuỗi người dùng có thể đọc được