จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Unique MultiMap

public class UniqueMultiMap
extends MultiMap <K, V>

java.lang.Object
. com.android.tradefed.util.MultiMap <K, V>
. com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap<K, V>


MultiMap ที่รับรองค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละคีย์

ความพยายามที่จะแทรกค่าที่ซ้ำกันจะถูกละเว้น

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

UniqueMultiMap ()

วิธีการสาธารณะ

V put (K key, V value)

เพิ่มค่าในรายการที่เกี่ยวข้องกับคีย์

ผู้สร้างสาธารณะ

Unique MultiMap

public UniqueMultiMap ()

วิธีการสาธารณะ

ใส่

public V put (K key, 
                V value)

เพิ่มค่าในรายการที่เกี่ยวข้องกับคีย์

พารามิเตอร์
key K

value V

คืนสินค้า
V