با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

VersionParser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.VersionParser


نسخه ای از مصنوعات در حال اجرا را واکشی کنید.

خلاصه

زمینه های

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

سازندگان عمومی

VersionParser ()

روش های عمومی

static String fetchVersion ()

زمینه های

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

سازندگان عمومی

VersionParser

public VersionParser ()

روش های عمومی

fetchVersion

public static String fetchVersion ()

برمی گرداند
String