Phiên bảnParser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


Tìm nạp phiên bản của các tạo phẩm được giao dịch đang chạy.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Nhà thầu xây dựng công cộng

VersionParser ()

Phương pháp công cộng

static String fetchVersion ()

Lĩnh vực

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phiên bảnParser

public VersionParser ()

Phương pháp công cộng

tìm nạpPhiên bản

public static String fetchVersion ()

Trả lại
String