ZipCompressionChiến lược

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


ICompressionStrategy để tạo kho lưu trữ zip.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ZipCompressionStrategy ()

Phương pháp công khai

File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được sử dụng bởi chiến lược này.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ZipCompressionChiến lược

public ZipCompressionStrategy ()

Phương pháp công khai

nén

public File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : File hoặc thư mục cần nén

Trả lại
File Kho lưu trữ nén

lấyLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được sử dụng bởi chiến lược này.

Trả lại
LogDataType