با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


یک ابزار ساعت برای به اشتراک گذاری منطق چند دستگاه

خلاصه

سازندگان عمومی

ClockworkUtils ()

روش های عمومی

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

روش کمکی برای اشتراک‌گذاری تنظیمات چند دستگاهی که یک ITestDevice را برای همراه برمی‌گرداند و لیست دستگاهInfos را با ساعت‌ها پر می‌کند.

سازندگان عمومی

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

روش های عمومی

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

روش کمکی برای اشتراک‌گذاری تنظیمات چند دستگاهی که یک ITestDevice را برای همراه برمی‌گرداند و لیست دستگاهInfos را با ساعت‌ها پر می‌کند.

مولفه های
deviceInfos : اطلاعات دستگاه ارائه شده است

deviceList : لیست دستگاه برای پر کردن

برمی گرداند
ITestDevice دستگاه همراه ITestDevice