ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


یک ابزار ساعت برای به اشتراک گذاری منطق چند دستگاه

خلاصه

سازندگان عمومی

ClockworkUtils ()

روش های عمومی

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

روش کمکی برای اشتراک‌گذاری تنظیمات چند دستگاهی که یک ITestDevice را برای همراه برمی‌گرداند و لیست دستگاهInfos را با ساعت‌ها پر می‌کند.

سازندگان عمومی

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

روش های عمومی

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

روش کمکی برای اشتراک‌گذاری تنظیمات چند دستگاهی که یک ITestDevice را برای همراه برمی‌گرداند و لیست دستگاهInfos را با ساعت‌ها پر می‌کند.

مولفه های
deviceInfos : اطلاعات دستگاه ارائه شده است

deviceList : لیست دستگاه برای پر کردن

برمی گرداند
ITestDevice دستگاه همراه ITestDevice