ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClockworkUtils ()

Phương pháp công cộng

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về ITestDevice cho thiết bị đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

Phương pháp công cộng

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
         deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về ITestDevice cho thiết bị đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Thông số
deviceInfos : thông tin thiết bị được cung cấp

deviceList : danh sách thiết bị cần điền

Trả lại
ITestDevice Thiết bị đồng hành ITestDevice

,

ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClockworkUtils ()

Phương pháp công cộng

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về ITestDevice cho thiết bị đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

Phương pháp công cộng

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
         deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập nhiều thiết bị trả về ITestDevice cho thiết bị đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Thông số
deviceInfos : thông tin thiết bị được cung cấp

deviceList : danh sách thiết bị cần điền

Trả lại
ITestDevice Thiết bị đồng hành ITestDevice