Thiết bịTính năngCờ

public class DeviceFeatureFlag
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.flag.DeviceFeatureFlag


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceFeatureFlag (String flagString)

Trình xây dựng để tạo một đối tượng DeviceFeatureFlag mới.

Phương pháp công khai

String getFlagName ()

Lấy tên cờ của DeviceFeatureFlag.

String getFlagValue ()

Lấy giá trị cờ của DeviceFeatureFlag.

String getNamespace ()

Lấy không gian tên của DeviceFeatureFlag.

String toString ()

Chuyển đổi đối tượng DeviceFeatureFlag thành chuỗi cờ theo định dạng "namespace/flagName=flagValue"

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịTính năngCờ

public DeviceFeatureFlag (String flagString)

Trình xây dựng để tạo một đối tượng DeviceFeatureFlag mới.

Thông số
flagString String : Chuỗi cờ cấu hình thiết bị ở định dạng "namespace/flagName=flagValue"

Ném
IllegalArgumentException nếu tham số flagString không thể phân tích được

Phương pháp công khai

getFlagName

public String getFlagName ()

Lấy tên cờ của DeviceFeatureFlag. Ví dụ: "flagName" trong chuỗi cờ "namespace/flagName=flagValue".

Trả lại
String chuỗi tên cờ

getFlagValue

public String getFlagValue ()

Lấy giá trị cờ của DeviceFeatureFlag. Ví dụ: "flagValue" trong chuỗi cờ "namespace/flagName=flagValue".

Trả lại
String chuỗi giá trị cờ

getNamespace

public String getNamespace ()

Lấy không gian tên của DeviceFeatureFlag. Ví dụ: "không gian tên" trong chuỗi cờ "không gian tên/flagName=flagValue".

Trả lại
String chuỗi không gian tên

toString

public String toString ()

Chuyển đổi đối tượng DeviceFeatureFlag thành chuỗi cờ theo định dạng "namespace/flagName=flagValue"

Trả lại
String chuỗi cờ được định dạng