Số liệu máy chủ

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Lớp này đại diện cho một mẫu số liệu máy chủ sẽ được báo cáo.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Người xây dựng.

Phương pháp công cộng

JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu số liệu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Số liệu máy chủ

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Người xây dựng.

Thông số
name String : tên của số liệu

timestamp long : dấu thời gian của mẫu

value long : giá trị của mẫu

data : dữ liệu liên quan đến mẫu

Phương pháp công cộng

toJson

public JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu số liệu.

Trả lại
JSONObject một đối tượng JSON.

Ném
org.json.JSONException
JSONException