با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


رابطی برای انتشار معیارهای میزبان یا دستگاه.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

مقداری را برای یک نام متریک منتشر می کند.

abstract void flush ()

فلاش ها متریک ها را در صف قرار دادند.

روش های عمومی

emitValue

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

مقداری را برای یک نام متریک منتشر می کند. زمانی که IHostHealthAgent#flush فراخوانی می‌شود، مقدار در صف قرار می‌گیرد و آپلود می‌شود.

مولفه های
name String : یک نام متریک

value long : یک مقدار متریک

data : داده های مرتبط با مقدار متریک

فلاش

public abstract void flush ()

فلاش ها متریک ها را در صف قرار دادند.