IHostMonitor.HostDataPoint

public static class IHostMonitor.HostDataPoint
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostDataPoint


Lớp chung cho dữ liệu được báo cáo.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String additionalInfo

public String name

public int value

Nhà thầu xây dựng công cộng

HostDataPoint (String name, int value)
HostDataPoint (String name, int value, String additionalInfo)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

thông tin bổ sung

public String additionalInfo

tên

public String name

giá trị

public int value

Nhà thầu xây dựng công cộng

Máy chủDataPoint

public HostDataPoint (String name, 
        int value)

Thông số
name String

value int

Máy chủDataPoint

public HostDataPoint (String name, 
        int value, 
        String additionalInfo)

Thông số
name String

value int

additionalInfo String

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String