IhostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Giao diện gửi dữ liệu máy chủ

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IHostMonitor.HostDataPoint

Lớp chung cho dữ liệu được báo cáo.

Phương pháp công khai

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Một phương thức sẽ được gọi để thêm một sự kiện đặc biệt sẽ được gửi đi.

abstract void start ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

abstract void terminate ()

Một phương thức sẽ được gọi để dừng Host Monitor.

Phương pháp công khai

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Một phương thức sẽ được gọi để thêm một sự kiện đặc biệt sẽ được gửi đi.

Thông số
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

bắt đầu

public abstract void start ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

chấm dứt

public abstract void terminate ()

Một phương thức sẽ được gọi để dừng Host Monitor.