DeviceImageTracker.FileCacheTracker

public class DeviceImageTracker.FileCacheTracker
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.image.DeviceImageTracker.FileCacheTracker


Theo dõi thông tin của hình ảnh thiết bị được lưu trong bộ nhớ đệm và siêu dữ liệu của nó

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String branch

public String buildId

public String flavor

public File zippedBasebandImage

public File zippedBootloaderImage

public File zippedDeviceImage

Lĩnh vực

chi nhánh

public String branch

id bản dựng

public String buildId

hương vị

public String flavor

đã nénBasebandImage

public File zippedBasebandImage

nénBootloaderImage

public File zippedBootloaderImage

đã nénHình ảnh thiết bị

public File zippedDeviceImage