KhôRunKeyCửa hàng

public class DryRunKeyStore
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.DryRunKeyStore


Kho khóa để chạy thử trong đó mọi giá trị kho khóa luôn được thay thế và tìm thấy đúng cách.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DryRunKeyStore ()

Phương pháp công cộng

boolean containsKey (String key)

Phương pháp kiểm tra xem kho khóa có chứa khóa nhất định hay không.

String fetchKey (String key)

Một phương thức để lấy một khóa nhất định bên trong kho khóa.

String fetchKey (String key, String optionType)

Lệnh gọi lại đặc biệt cho kho khóa chạy thử để tạo giá trị thuộc loại dự kiến.

boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có kho khóa hợp lệ để trao đổi hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

KhôRunKeyCửa hàng

public DryRunKeyStore ()

Phương pháp công cộng

chứaKey

public boolean containsKey (String key)

Phương pháp kiểm tra xem kho khóa có chứa khóa nhất định hay không.

Thông số
key String : để kiểm tra sự tồn tại.

Trả lại
boolean đúng nếu khóa đã cho tồn tại.

lấy khóa

public String fetchKey (String key)

Một phương thức để lấy một khóa nhất định bên trong kho khóa.

Thông số
key String : để tìm nạp bên trong kho khóa.

Trả lại
String giá trị String của khóa. Nó sẽ trả về null nếu không tìm thấy khóa.

lấy khóa

public String fetchKey (String key, 
                String optionType)

Lệnh gọi lại đặc biệt cho kho khóa chạy thử để tạo giá trị thuộc loại dự kiến.

Thông số
key String : khóa cho tùy chọn, sẽ bị bỏ qua.

optionType String : kiểu trả về dự kiến.

Trả lại
String

có sẵn

public boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có kho khóa hợp lệ để trao đổi hay không.

Trả lại
boolean đúng nếu chúng ta có kho khóa hợp lệ, nếu không thì sai.