Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IKeyStoreFactory

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


Nhà máy để tạo IKeyStoreClient .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

Phương thức công khai

tạoKeyStoreClient

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

trả lại
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

ném
KeyStoreException đối với bất kỳ lỗi nào trong việc tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa.