KeyStoreNgoại lệ

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


Được ném ra khi xảy ra lỗi lưu trữ khóa nghiêm trọng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

KeyStoreNgoại lệ

public KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreNgoại lệ

public KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

KeyStoreNgoại lệ

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.