Sơ khaiKeyStoreKhách hàng

public class StubKeyStoreClient
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreClient


Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Client.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubKeyStoreClient ()

Phương pháp công cộng

boolean containsKey (String key)

Phương pháp kiểm tra xem kho khóa có chứa khóa nhất định hay không.

String fetchKey (String key)

Một phương thức để lấy một khóa nhất định bên trong kho khóa.

boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có kho khóa hợp lệ để trao đổi hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sơ khaiKeyStoreKhách hàng

public StubKeyStoreClient ()

Phương pháp công cộng

chứaKey

public boolean containsKey (String key)

Phương pháp kiểm tra xem kho khóa có chứa khóa nhất định hay không.

Thông số
key String : để kiểm tra sự tồn tại.

Trả lại
boolean đúng nếu khóa đã cho tồn tại.

lấy khóa

public String fetchKey (String key)

Một phương thức để lấy một khóa nhất định bên trong kho khóa.

Thông số
key String : để tìm nạp bên trong kho khóa.

Trả lại
String giá trị String của khóa. Nó sẽ trả về null nếu không tìm thấy khóa.

có sẵn

public boolean isAvailable ()

Một phương pháp để kiểm tra xem chúng ta có kho khóa hợp lệ để trao đổi hay không.

Trả lại
boolean đúng nếu chúng ta có kho khóa hợp lệ, nếu không thì sai.