با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IHttpHelper.DataSizeException

public static class IHttpHelper.DataSizeException
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper.DataSizeException


خلاصه

سازندگان عمومی

DataSizeException ()

سازندگان عمومی

DataSizeException

public DataSizeException ()