Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

public static class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject


Đối tượng được trả về bởi người thăm dò sự kiện.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

EventSl4aObject (JSONObject response)

Phương pháp công khai

String getData ()
String getName ()
long getTime ()
String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sự kiệnSl4aObject

public EventSl4aObject (JSONObject response)

Thông số
response JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

lấy dữ liệu

public String getData ()

Trả lại
String

lấy tên

public String getName ()

Trả lại
String

dành thời gian

public long getTime ()

Trả lại
long

toString

public String toString ()

Trả lại
String