Cấu hìnhUtil.LogSource

public static final enum ConfigUtil.LogSource
extends Enum< ConfigUtil.LogSource >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil.LogSource >
com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil.LogSource


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

ConfigUtil.LogSource AID_BLUETOOTH

ConfigUtil.LogSource AID_GRAPHICS

ConfigUtil.LogSource AID_INCIDENTD

ConfigUtil.LogSource AID_MEDIA

ConfigUtil.LogSource AID_RADIO

ConfigUtil.LogSource AID_ROOT

ConfigUtil.LogSource AID_STATSD

ConfigUtil.LogSource AID_SYSTEM

Phương pháp công khai

static ConfigUtil.LogSource valueOf (String name)
static final LogSource[] values ()

Giá trị liệt kê

AID_BLUETOOTH

public static final ConfigUtil.LogSource AID_BLUETOOTH

AID_GRAPHICS

public static final ConfigUtil.LogSource AID_GRAPHICS

AID_INCIDENTD

public static final ConfigUtil.LogSource AID_INCIDENTD

AID_MEDIA

public static final ConfigUtil.LogSource AID_MEDIA

AID_RADIO

public static final ConfigUtil.LogSource AID_RADIO

AID_ROOT

public static final ConfigUtil.LogSource AID_ROOT

AID_STATSD

public static final ConfigUtil.LogSource AID_STATSD

AID_SYSTEM

public static final ConfigUtil.LogSource AID_SYSTEM

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ConfigUtil.LogSource valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
ConfigUtil.LogSource

giá trị

public static final LogSource[] values ()

Trả lại
LogSource[]