با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

AbstractXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.xml.Ab AbstractXmlParser.ParseException


اگر ورودی XML تجزیه نشود ، پرتاب می شود

خلاصه

سازندگان عمومی

ParseException (Throwable cause)

سازندگان عمومی

تجزیه و تحلیل

public ParseException (Throwable cause)

مولفه های
cause Throwable