Tóm tắtXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


Bị ném nếu dữ liệu đầu vào XML không thể phân tích được

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ParseException (Throwable cause)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phân tích ngoại lệ

public ParseException (Throwable cause)

Thông số
cause Throwable