Tiêu đề tệp cục bộ

public final class LocalFileHeader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.LocalFileHeader


LocalFileHeader là lớp chứa thông tin của tệp/thư mục bên trong tệp zip. Khối dữ liệu nằm ở phần đầu của mỗi mục nhập tệp.

Định dạng zipfile tổng thể: [Tiêu đề tệp cục bộ + Dữ liệu nén [+ Tiêu đề cục bộ mở rộng]?]* [Thư mục trung tâm]* [Kết thúc bản ghi thư mục trung tâm]

Tham khảo liên kết sau để biết thêm chi tiết: https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)

Bản tóm tắt

hằng số

int LOCAL_FILE_HEADER_SIZE

nhà thầu công cộng

LocalFileHeader (File partialZipFile)
LocalFileHeader (File partialZipFile, long startOffset)

Trình xây dựng để thu thập thông tin tiêu đề tệp cục bộ của mục nhập tệp trong tệp zip.

Phương thức công khai

long getCompressedSize ()
int getCompressionMethod ()
long getCrc ()
int getExtraFieldLength ()
int getFileNameLength ()
int getHeaderSize ()
long getUncompressedSize ()

hằng số

LOCAL_FILE_HEADER_SIZE

public static final int LOCAL_FILE_HEADER_SIZE

Giá trị không đổi: 30 (0x0000001e)

nhà thầu công cộng

Tiêu đề tệp cục bộ

public LocalFileHeader (File partialZipFile)

Thông số
partialZipFile File

Tiêu đề tệp cục bộ

public LocalFileHeader (File partialZipFile, 
                long startOffset)

Trình xây dựng để thu thập thông tin tiêu đề tệp cục bộ của mục nhập tệp trong tệp zip.

Thông số
partialZipFile File : một ERROR(/File) chứa thông tin tiêu đề tệp cục bộ.

startOffset long : phần bù bắt đầu của khối dữ liệu cho tiêu đề tệp cục bộ.

ném
IOException

Phương thức công khai

getCompressionSize

public long getCompressedSize ()

trả lại
long

getCompressionMethod

public int getCompressionMethod ()

trả lại
int

getCrc

public long getCrc ()

trả lại
long

getExtraFieldChiều dài

public int getExtraFieldLength ()

trả lại
int

getFileNameLength

public int getFileNameLength ()

trả lại
int

getHeaderSize

public int getHeaderSize ()

trả lại
int

lấyKích thước không nén

public long getUncompressedSize ()

trả lại
long