Đã hợp nhấtZipMục nhậpBộ sưu tập

public class MergedZipEntryCollection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.MergedZipEntryCollection


Hợp nhất các mục zip riêng lẻ trong một tệp zip lớn thành các khối để giảm thiểu nỗ lực tải xuống.

Bản tóm tắt

Hằng số

int HEADER_SIZE

int MAX_GAP

double MAX_GAP_PERCENTAGE

Nhà thầu xây dựng công cộng

MergedZipEntryCollection ( zipEntries) MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Phương pháp công khai

static createCollections ( zipEntries) createCollections ( zipEntries)
long getEndOffset ()
long getStartOffset ()
getZipEntries ()

Hằng số

HEADER_SIZE

public static final int HEADER_SIZE

Giá trị không đổi: 2078 (0x0000081e)

MAX_GAP

public static final int MAX_GAP

Giá trị không đổi: 4096 (0x00001000)

MAX_GAP_PERCENTAGE

public static final double MAX_GAP_PERCENTAGE

Giá trị không đổi: 0,15

Nhà thầu xây dựng công cộng

Đã hợp nhấtZipMục nhậpBộ sưu tập

public MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Thông số
zipEntries

Phương pháp công khai

tạoBộ sưu tập

public static  createCollections ( zipEntries)

Thông số
zipEntries

Trả lại

getEndOffset

public long getEndOffset ()

Trả lại
long

getStartOffset

public long getStartOffset ()

Trả lại
long

getZipEntries

public  getZipEntries ()

Trả lại