קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NfcAdaptation Class Reference

#include < NfcAdaptation.h >

Public Member Functions

virtual  ~NfcAdaptation ()
 
void  Initialize ()
 
void  Finalize ()
 
tHAL_NFC_ENTRY *  GetHalEntryFuncs ()
 
void  DownloadFirmware ()
 

Static Public Member Functions

static NfcAdaptation GetInstance ()
 

Detailed Description

Definition at line 64 of file NfcAdaptation.h .

Constructor & Destructor Documentation

virtual ~ NfcAdaptation ( )
virtual

Member Function Documentation

void DownloadFirmware ( )
void Finalize ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
static NfcAdaptation & GetInstance ( )
static
void Initialize ( )

The documentation for this class was generated from the following file: