קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

_bluetooth_sdp_mas_record Struct Reference

_bluetooth_sdp_mas_record Struct Reference

#include < bt_sdp.h >

Data Fields

bluetooth_sdp_hdr_overlay   hdr
 
uint32_t  mas_instance_id
 
uint32_t  supported_features
 
uint32_t  supported_message_types
 

Detailed Description

Definition at line 68 of file bt_sdp.h .

Field Documentation

Definition at line 69 of file bt_sdp.h .

uint32_t mas_instance_id

Definition at line 70 of file bt_sdp.h .

uint32_t supported_features

Definition at line 71 of file bt_sdp.h .

uint32_t supported_message_types

Definition at line 72 of file bt_sdp.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: