Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocation

Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocation

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

AGpsRefLocationType kiểu
liên hiệp {
AGpsRefLocationCellID cellID
AGpsRefLocationMac mac
} u

miêu tả cụ thể

Đại diện cho các vị trí giới thiệu

Định nghĩa ở dòng 680 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 683 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 684 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 681 của tệp gps.h.

liên hiệp {...} u

Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h