Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticInterface

Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticInterface

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
void (* init ) ( FlpDiagnosticCallbacks * gọi lại)
int (* injection_data ) (dữ liệu char *, int length)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ chẩn đoán.

Định nghĩa tại dòng 468 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

void (* init) ( FlpDiagnosticCallbacks * callbacks)

Mở giao diện chẩn đoán và cung cấp các quy trình gọi lại để áp dụng giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 476 của tệp fused_location.h .

int (* injection_data) (char * data, int length)

Đưa dữ liệu chẩn đoán vào hệ thống con FLP. Trả về 0 nếu thành công, -1 khi lỗi.

Định nghĩa tại dòng 482 của tệp fused_location.h .

size_t size

đặt thành sizeof (FlpDiagnosticInterface)

Định nghĩa ở dòng 470 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: