Tham chiếu cấu trúc địa lý

Tham chiếu cấu trúc địa lý

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

int32_t geofence_id
Dữ liệu địa lý * dữ liệu
GeofenceOptions * tùy chọn

miêu tả cụ thể

Cấu trúc Geofence

Định nghĩa tại dòng 757 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

Dữ liệu GeofenceData *

Định nghĩa ở dòng 759 của tệp fused_location.h .

int32_t geofence_id

Định nghĩa tại dòng 758 của tệp fused_location.h .

Tùy chọn GeofenceOptions *

Định nghĩa ở dòng 760 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: