Tham chiếu cấu trúc dữ liệu Geofence

Tham chiếu cấu trúc dữ liệu Geofence

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

GeofenceType kiểu
liên hiệp {
Geofence Vòng tròn hình tròn
} geofence

miêu tả cụ thể

Đại diện cho loại hàng rào địa lý và dữ liệu

Định nghĩa tại dòng 706 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

Geofence Vòng tròn hình tròn

Định nghĩa tại dòng 709 của tệp fused_location.h .

công đoàn {...} geofence

Định nghĩa tại dòng 707 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: