Tham chiếu cấu trúc dữ liệu Geofence

Tham chiếu cấu trúc dữ liệu Geofence

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

Loại hàng rào địa lý kiểu
liên hiệp {
GeofenceVòng tròn
} hàng rào địa lý

miêu tả cụ thể

Đại diện cho loại geofence và dữ liệu

Định nghĩa tại dòng 706 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 709 của file fused_location.h .

liên minh { ... } hàng rào địa lý

Định nghĩa tại dòng 707 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: