Tham chiếu cấu trúc GpsSvStatus

Tham chiếu cấu trúc GpsSvStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
int num_svs
GpsSvInfo sv_list [ GPS_MAX_SVS ]
uint32_t ephemeris_mask
uint32_t almanac_mask
uint32_t used_in_fix_mask

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để biểu thị trạng thái SV. Không được dùng nữa, sẽ bị loại bỏ trong bản phát hành Android tiếp theo. Sử dụng GnssSvStatus để thay thế.

Định nghĩa tại dòng 628 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

uint32_t almanac_mask

Định nghĩa tại dòng 634 của tệp gps.h.

uint32_t ephemeris_mask

Định nghĩa tại dòng 633 của tệp gps.h.

int num_svs

Định nghĩa tại dòng 631 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsSvStatus)

Định nghĩa tại dòng 630 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 632 của tệp gps.h.

uint32_t used_in_fix_mask

Định nghĩa tại dòng 635 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h