Tham chiếu cấu trúc GpsXtraInterface

Tham chiếu cấu trúc GpsXtraInterface

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
int (* init ) ( GpsXtraCallbacks * gọi lại)
int (* injection_xtra_data ) (dữ liệu char *, int length)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ XTRA.

Định nghĩa tại dòng 858 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

int (* init) ( GpsXtraCallbacks * callbacks)

Mở giao diện XTRA và cung cấp các quy trình gọi lại để triển khai giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 865 của tệp gps.h.

int (* injection_xtra_data) (char * data, int length)

Đưa dữ liệu XTRA vào GPS.

Định nghĩa tại dòng 867 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsXtraInterface)

Định nghĩa ở dòng 860 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h