קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

audio_policy_service_ops Reference Struct

audio_policy_service_ops Reference Struct

#include < audio_policy.h >

שדות נתונים

audio_io_handle_t(* open_output )(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, audio_output_flags_t flags)
audio_io_handle_t(* open_duplicate_output )(void *service, audio_io_handle_t output1, audio_io_handle_t output2)
int(* close_output )(void *service, audio_io_handle_t output)
int(* suspend_output )(void *service, audio_io_handle_t output)
int(* restore_output )(void *service, audio_io_handle_t output)
audio_io_handle_t(* open_input )(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, audio_in_acoustics_t acoustics)
int(* close_input )(void *service, audio_io_handle_t input)
int(* set_stream_volume )(void *service, audio_stream_type_t stream, float volume, audio_io_handle_t output, int delay_ms)
int(* invalidate_stream )(void *service, audio_stream_type_t stream)
בָּטֵל(* set_parameters )(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *kv_pairs, int delay_ms)
char *(* get_parameters )(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *keys)
int(* start_tone )(void *service, audio_policy_tone_t tone, audio_stream_type_t stream)
int(* stop_tone )(בטל *שירות)
int(* set_voice_volume )(void *service, float volume, int delay_ms)
int(* move_effects )(void *service, audio_session_t session, audio_io_handle_t src_output, audio_io_handle_t dst_output)
audio_module_handle_t(* load_hw_module )(void *service, const char *name)
audio_io_handle_t(* open_output_on_module )(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, audio_put_load_load_flag_audio_infotoff)
audio_io_handle_t(* open_input_on_module )(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 252 של הקובץ audio_policy.h .

תיעוד שטח

int(* close_input)(void *service, audio_io_handle_t input)

הגדרה בשורה 315 של הקובץ audio_policy.h .

int(* close_output)(void *service, audio_io_handle_t output)

הגדרה בשורה 286 של הקובץ audio_policy.h .

char*(* get_parameters)(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *keys)

הגדרה בשורה 350 של הקובץ audio_policy.h .

int(* invalidate_stream)(void *service, audio_stream_type_t stream)

הגדרה בשורה 333 של הקובץ audio_policy.h .

audio_module_handle_t(* load_hw_module)(void *service, const char *name)

הגדרה בשורה 380 של הקובץ audio_policy.h .

int(* move_effects)(void *service, audio_session_t session, audio_io_handle_t src_output, audio_io_handle_t dst_output)

הגדרה בשורה 369 של הקובץ audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_duplicate_output)(void *service, audio_io_handle_t output1, audio_io_handle_t output2)

הגדרה בשורה 281 של הקובץ audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_input)(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, audio_in_acoustics_t acoustics)

הגדרה בשורה 307 של הקובץ audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_input_on_module)(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask)

הגדרה בשורה 402 של הקובץ audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_output)(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, audio_output_flags_t flags)

הגדרה בשורה 269 של הקובץ audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_output_on_module)(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, *pChannelMask, *pLat_infotency_t *pLatfotency_t *pLatfotency_load)

הגדרה בשורה 387 של הקובץ audio_policy.h .

int(* restore_output)(void *service, audio_io_handle_t output)

הגדרה בשורה 297 של הקובץ audio_policy.h .

void(* set_parameters)(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *kv_pairs, int delay_ms)

הגדרה בשורה 338 של הקובץ audio_policy.h .

int(* set_stream_volume)(void *service, audio_stream_type_t stream, float volume, audio_io_handle_t output, int delay_ms)

הגדרה בשורה 326 של הקובץ audio_policy.h .

int(* set_voice_volume)(void *service, float volume, int delay_ms)

הגדרה בשורה 364 של הקובץ audio_policy.h .

int(* start_tone)(void *service, audio_policy_tone_t tone, audio_stream_type_t stream)

הגדרה בשורה 357 של הקובץ audio_policy.h .

int(* stop_tone)(void *service)

הגדרה בשורה 361 של הקובץ audio_policy.h .

int(* suspend_output)(void *service, audio_io_handle_t output)

הגדרה בשורה 294 של הקובץ audio_policy.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: