Tham chiếu cấu trúc btgatt_read_params_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_read_params_t

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint16_t xử lý
btgatt_unformatted_value_t giá trị
uint16_t value_type
uint8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Các thông số cho hoạt động đọc GATT

Định nghĩa ở dòng 44 của tệp bt_gatt_client.h .

Tài liệu thực địa

uint16_t tay cầm

Định nghĩa ở dòng 46 của tệp bt_gatt_client.h .

trạng thái uint8_t

Định nghĩa ở dòng 49 của tệp bt_gatt_client.h .

Định nghĩa ở dòng 47 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t value_type

Định nghĩa ở dòng 48 của tệp bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: