Tham chiếu cấu trúc btgatt_write_params_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_write_params_t

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

btgatt_srvc_id_t srvc_id
btgatt_gatt_id_t char_id
btgatt_gatt_id_t descr_id
uint8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Các tham số cho hoạt động ghi GATT

Định nghĩa ở dòng 53 của tệp bt_gatt_client.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 56 của tệp bt_gatt_client.h .

Định nghĩa ở dòng 57 của tệp bt_gatt_client.h .

Định nghĩa ở dòng 55 của tệp bt_gatt_client.h .

trạng thái uint8_t

Định nghĩa tại dòng 58 của tệp bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: