קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

btgatt_write_params_t Struct Reference

btgatt_write_params_t Struct Reference

#include < bt_gatt_client.h >

Data Fields

btgatt_srvc_id_t   srvc_id
 
btgatt_gatt_id_t   char_id
 
btgatt_gatt_id_t   descr_id
 
uint8_t  status
 

Detailed Description

Parameters for GATT write operations

Definition at line 53 of file bt_gatt_client.h .

Field Documentation

Definition at line 56 of file bt_gatt_client.h .

Definition at line 57 of file bt_gatt_client.h .

Definition at line 55 of file bt_gatt_client.h .

uint8_t status

Definition at line 58 of file bt_gatt_client.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: