קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

btmce_callbacks_t Struct Reference

btmce_callbacks_t Struct Reference

#include < bt_mce.h >

Data Fields

size_t  size
 
btmce_remote_mas_instances_callback   remote_mas_instances_cb
 

Detailed Description

Definition at line 35 of file bt_mce.h .

Field Documentation

Definition at line 38 of file bt_mce.h .

size_t size

set to sizeof(btmce_callbacks_t)

Definition at line 37 of file bt_mce.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: