קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

camera2_device Struct Reference

camera2_device Struct Reference

#include < camera2.h >

Data Fields

hw_device_t   common
 
camera2_device_ops_t ops
 
void *  priv
 

Detailed Description

Definition at line 830 of file camera2.h .

Field Documentation

common.version must equal CAMERA_DEVICE_API_VERSION_2_0 to identify this device as implementing version 2.0 of the camera device HAL.

Definition at line 835 of file camera2.h .

Definition at line 836 of file camera2.h .

void* priv

Definition at line 837 of file camera2.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: