tham chiếu cấu trúc hub_app_info

tham chiếu cấu trúc hub_app_info

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hub_app_name_t tên ứng dụng
uint32_t phiên bản
uint32_t num_mem_ranges
cấu trúc mem_range_t mem_usage [2]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 138 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 139 của file context_hub.h .

cấu trúc mem_range_t mem_usage[2]

Định nghĩa tại dòng 142 của file context_hub.h .

uint32_t num_mem_ranges

Định nghĩa tại dòng 141 của file context_hub.h .

phiên bản uint32_t

Định nghĩa tại dòng 140 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h