קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

hub_message_t Struct Reference

hub_message_t Struct Reference

#include < context_hub.h >

Data Fields

struct hub_app_name_t   app_name
 
uint32_t  message_type
 
uint32_t  message_len
 
const void *  message
 

Detailed Description

Definition at line 211 of file context_hub.h .

Field Documentation

struct hub_app_name_t app_name

Definition at line 212 of file context_hub.h .

const void* message

Definition at line 215 of file context_hub.h .

uint32_t message_len

Definition at line 214 of file context_hub.h .

uint32_t message_type

Definition at line 213 of file context_hub.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: