קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

hw_module_methods_t Struct Reference

hw_module_methods_t Struct Reference

#include < hardware.h >

Data Fields

int(*  open )(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)
 

Detailed Description

Definition at line 156 of file hardware.h .

Field Documentation

int(* open)(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)

Open a specific device

Definition at line 158 of file hardware.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: