Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_param_set_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_key_param_set_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_key_param_t * params
size_t chiều dài

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 298 của tệp keymaster_defs.h .

Tài liệu thực địa

chiều dài size_t

Định nghĩa ở dòng 300 của tệp keymaster_defs.h .

Định nghĩa tại dòng 299 của tệp keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: