keymaster_key_param_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_key_param_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_tag_t nhãn
liên hiệp {
uint32_t được liệt kê
bool boolean
số nguyên uint32_t
uint64_t long_integer
uint64_t ngày_giờ
keymaster_blob_t blob
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 286 của file keymaster_defs.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 294 của file keymaster_defs.h .

bool boolean

Định nghĩa tại dòng 290 của file keymaster_defs.h .

uint64_t ngày_giờ

Định nghĩa tại dòng 293 của file keymaster_defs.h .

uint32_t được liệt kê

Định nghĩa tại dòng 289 của file keymaster_defs.h .

số nguyên uint32_t

Định nghĩa tại dòng 291 của file keymaster_defs.h .

uint64_t long_integer

Định nghĩa tại dòng 292 của file keymaster_defs.h .

Định nghĩa tại dòng 287 của file keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: